Ilmasto-ohjelma | Greenreality

Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelmalla kasvihuonepäästöt minimiin

Vuonna 2009 laaditun ilmasto-ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020.

Ohjelman toimenpiteitä on energiantuotannon muuttaminen uusiutuvaan energiaan, liikenteen päästöjen vähentäminen, maankäytön tiivistäminen energiankäytön vähentämiseksi ja liikkumisen helpottamiseksi. Lisäksi ohjelmassa tavoitellaan kaupungin kiinteistöjen oman energiankulutuksen alentamista.

Kioton sopimuksen päästövähennystavoite on jo saavutettu Lappeenrannassa. 

Vuoden 2010 kasvihuonekaasutaseen perusteella Lappeenrannassa on jo pystytty alittamaan Kioton 20 % prosentin päästövähennystavoite.Yksistään Kaukaan voiman biovoimalaitos vähensi kaukolämmön ja sähkön päästöjä edelliseen taseeseen verrattuna 65 000 t CO2-ekv. Tehtyjen toimenpiteiden johdosta päästövähennys toteutui jo vuonna 2014, jolloin päästövähenemä oli 38 %. Uusi Lappeenrannan päästötavoite 80 % vuoteen 2030 vuoden 2007 tasosta tuli vuonna 2015 kaupungin Hinku-verkostoon liittymisen myötä. Päästövähennystavoitteet kiristyivät siis selvästi ilmasto-ohjelmaan verrattuna.

Ilmasto-ohjelman toiminnalliset tavoitteet vuoteen 2020 asti:

  • Maankäyttö tiivistyy, jolloin yhdyskunnan liikkumistarve ja energiantarve pienenee. 
  • Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kevyt- ja joukkoliikenne ovat houkuttelevia liikkumismuotoja. 
  • Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä jatketaan. 
  • Kaupungin omien toimien energiankäyttö on vähentynyt jo vuoteen 2016 mennessä vähintään 9 prosenttia vuoden 2005 tasosta. 
  • Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen. 
  • Kaupungin hankinnoissa huomioidaan ilmastovaikutukset. 
  • Luodaan päiväkoteihin ja oppilaitoksiin kestävän kehityksen -ohjelmat. 
  • Kaupungintyöntekijät tietävät työtehtäviensä ja valintojensa vaikutukset ilmastonmuutokseen. 
  • Kaupunkilaiset tietävät oman toiminnan ja valintojen vaikutuksen ilmastonmuutokseen. 
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset on tunnistettu ja niihin varaudutaan.

Kohti hiilineutraalia kaupunkia

Lappeenrannan kaupunki liittyi Suomen hiilineutraaleihin Hinku-kuntiin vuonna 2014. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Liittyessään Lappeenranta oli Suomen suurin Hinku-kaupunki. Hinku-verkoston kautta kaupunki saa tietoa hyvistä käytännöistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hinku-työryhmän avustuksella Lappeenrannalle on laadittu toimenpiteitä esittelevä tiekartta, jokaa auttaaa hiilineuraalin kunnan tavoitteen saavuttamisessa. 

Kuntasektorin kasvuhuonepäästöt/Lappeenrannan tavoitteet:

Keinot, joilla pääsemme kohti hiilineutraaliutta:

Yhteistyön tiivistäminen LUT:n ja yritysten kanssa

Kilpailukyvyn parantaminen

Liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen

Elinvoimaisuuden edistäminen

Uusiutuvan energian käytön lisääminen

Cleantech / biotalouden edistäminen

Käytännön toimenpiteet vastaavat kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteita.

Hinku-kriteerit

Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää mittavia toimenpiteitä Hinku-kriteerien täyttymiseksi. Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.