YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE | Greenreality

Lappeenrannan kaupunki

Elinvoima ja kaupunkikehitys Greenreality-palvelut

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 2.10.2018

1 Rekisterin-pitäjä (Lautakunta tai vastaava)

Nimi

Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Greenreality - palvelut

Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(05) 616 3400 wirma@lappeenranta.fi

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi ja virka-asema

Pasi Leimi, toimialajohtaja, elinvoima ja kaupunkikehitys

Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(05) 616 3400 pasi.leimi@lappeenranta.fi

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö (jos muu kuin edellä)

Nimi ja virka-asema

Eeva Pihlajaniemi,yrityspalvelupäällikkö, Wirma yrityspalvelut

Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

(05) 616 3400 eeva.pihlajaniemi@lappeenranta.fi

4 Rekisterin nimi

Wirma yrityspalvelut asiakas- ja yhteystietojärjestelmä

5 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakastietojen hallintaan ja tilastointiin sekä toimialaan liittyvässä tiedotuksessa.

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen ja rekisterinpitäjän etujen toteuttamiseksi.

6 Rekisterintietosisältö

Asiakkaan tiedot

  • henkilötiedot, yhteystiedot, kotikunta ja sukupuoli
  • yrityksen julkisissa lähteissä olevat tiedot
  • mahdollisesti myös koulutus ja työ, työllisyystilanne ja työkokemus

7 Säännönmukaiset tietolähteet

  • Nestor asiakastietojärjestelmä
  • Patentti- ja rekisterihallituksen tilastot
  • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilausten yhteydessä. Evästeillä kerätään tietoja verkkosivujen käytöstä.

8 Tietojen säännönmukaisetluovutukset

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:nulkopuolelle

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita joiden palvelimet sijaitsevat EU/ETA -alueen ulkopuolella, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

10 Rekisterinsuojauksenperiaatteet

Tietokannat ovat ovat teknisesti suojattu tai fyysisesti lukittu siten, ettei niihin ole ulkopuolelta pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamisen kannalta.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Järjestelmä kerää henkilötietojen katsomisesta ja järjestelmään tehdyistä muutoksista lukulokia.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja asianmukaisesti enintään 5 vuotta taiasiakassuhteen hoitamiseen tarvittavan ajan.

11 Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

12 Oikeus vaatiatiedonkorjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

13 Muut henkilö-tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.

 

Tietosuoja- ja rekisteriseloste pdf-muotoisena

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.