Greenreality-kodit ja -yritykset
–hanke

 

Hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa ollaan sitouduttu, viedään kouluihin ja kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin. Ekologinen ajattelu ja vastuulliset valinnat saadaan osaksi kotien ja yritysten arkea. Samalla energia- ja ympäristöalan yritykset tuodaan tutuiksi koululaisille, heidän vanhemmilleen ja muille asukkaille.

Greenreality-kodit ja yritykset -hanke linkittyy tiiviisti LUT Junior University –kokonaisuuden kanssa. Hankkeessa rakennettavat opintokokonaisuudet ja asukas- ja yritysyhteistyön integroiminen kokonaisuuksiin jäävät pysyväksi osaksi Junior University –toimintaa ja sisällytetään Lappeenrannan kaupungin opetussuunnitelmiin. Hankkeen avulla saadaan tiivistettyä yläkoulujen, lukioiden ja LUT-yliopiston välistä yhteistyötä.

Hankkeessa rakennetaan toimintamalli asukasyhteistyön integroimiseksi peruskoulun 8.-luokkalaisten monialaiseen Puhdas energia ja kestävä asuminen –oppimiskokonaisuuteen. Monialaiseen Puhdas energia ja kestävä asuminen -oppimiskokonaisuuteen sisällytetään omaan asumiseen liittyvä projektityö, jonka avulla oppilaat ja oppilaiden kodit osallistetaan tutkimaan oman asumisen ja elämisen hiilijalanjälkeä ja keinoja sen pienentämiseksi. Osaksi oppimiskokonaisuutta rakennetaan myös LUT-yliopistolla järjestettäviä työpajoja, joissa oppilaat perehtyvät mm. tulevaisuuden energiantuotantoon, energiansäästömahdollisuuksiin, materiaalien uusiokäyttöön, tulevaisuuden talojen älykkäisiin ratkaisuihin sekä pohtivat omia kulutustottumuksiaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön. Työpajojen järjestämiseen osallistuvat LUT:n lisäksi osa hankkeessa mukana olevista yhteistyökumppaneista. Hankkeen aikana toimintamalli pilotoidaan Sammonlahden ja Kesämäen yläkouluissa lukuvuonna 2018/2019 ja vakiinnutetaan kaikkiin Lappeenrannan yläkouluihin lukuvuodesta 2019/2020 eteenpäin.

Hankkeessa suunnitellaan lukiolaisille vapaaehtoinen Kestävä yritystoiminta –teemaopintokurssi ja luodaan toimintamalli yritysyhteistyön integroimiseksi kurssiin. Kurssilla lukio-opiskelijat perehtyvät ympäristökartoituksen tekoon ja ympäristöasioiden perusteiden hallintaan pk-yrityksissä. Hankeaikana luodaan myös toimintamalli Greenreality-kumppaniyritys –toiminnalle, jossa keskustan kivijalkayrityksiä osallistetaan Greenreality-toimenpiteiden toteuttamiseen. Kestävä yritystoiminta –teemaopintokurssi linkittyy tähän siten, että kurssin yhteydessä opiskelijat jalkautuvat keskustan kivijalkayrityksiin tekemään alkukartoituksia Greenreality-sitoumuksia varten ja auttamaan yrityksiä sitoumusten teossa. Yrityksistä kartoitetaan mm. energiankulutus, jätehuolto ja kierrätys, vastuulliset hankinnat sekä liikkuminen. Kartoitusten perustella laaditaan ympäristötavoitteet seuraavalle vuodelle. Yritykset sitoutuvat tavoitteisiin ja saavat Greenreality-kumppani –statuksen. Hankkeen aikana toimintamalli pilotoidaan Lyseon lukiossa lukuvuonna 2018/2019 ja vakiinnutetaan lukioiden Lappeenrannan lukuvuodesta 2019/2020 eteenpäin. Sitoumuksen tehneille kumppaniyrityksille järjestetään tilaisuuksia ja yritysten Greenreality-tekoja tuodaan esille nettisivuilla ja somekanavissa. Kumppanitoiminnalle luodaan myös pysyvä toimintamalli.

Sen lisäksi, että Greenreality-kodit -toimintaa viedään koululaisten kautta koteihin, luodaan hankkeen aikana myös Greenreality-kodit –toimintamalli vapaaehtoisille kodeille. Vapaaehtoiset kodit pääsevät tutkimaan hiilijalanjälkeään ja miettimään toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Toiminnan tueksi kestävään asumiseen ja elämiseen liittyvää tietoa jaetaan greenreality.fi-sivustolla, tilaisuuksissa ja uutiskirjeessä. Greenreality-tekoja tuodaan esille nettisivuilla ja somekanavissa. Toimintamallin pilotointivaiheessa haetaan vapaaehtoisia koteja mukaan julkisen haun kautta. Tavoitteena Greenreality-kodeissa on energian ja veden kulutuksen sekä jätteiden määrän väheneminen, kierrätyksen tehostuminen, kestävämpiin liikkumismuotoihin siirtyminen, oma energiantuotanto jne. Mukaan lähtevissä kodeissa tehdään lähtötilanneanalyysi, mietitään toimenpiteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja toteutetaan toimenpiteitä tietyn ajan. Pilotoinnin lopussa uusitaan tilanneanalyysi ja todetaan muutokset hiilijalanjäljessä.

Hankkeessa on tiiviisti mukana energia- ja ympäristöalan verkosto Greenreality Network. Verkoston jäsenyritykset osallistuvat Junior University –työpajojen toteuttamiseen sekä toimivat Greenreality-kodit –toiminnan kumppaneina ja osallistuvat viestintäyhteistyöhön. Oppilaille ja asukkaille viedään tietoutta alueen ympäristö- ja energia-alan osaamisesta ja ratkaisujen tarjoajista.

Lisätietoa Greenreality-kodit- ja yritykset –hankkeesta:

Projektipäällikkö Sanna Laukkanen 
Greenreality-palvelut, Lappeenrannan kaupunki
sanna.laukkanen@lappeenranta.fi
050 532 6187