Lappeenranta testaa rohkeasti uusia hankkeita ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi | Greenreality

Greenreality Lappeenrannan tavoitteena on kasvava liiketoiminta yritystemme, asukkaidemme ja elinympäristömme parhaaksi

Lappeenrannan seudulla panostetaan ennakkoluulottomasti kestävän kehityksen ratkaisuihin. Greenreality Lappeenranta on nostettu kaupungin strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Lappeenrannan kaupunki on sitoutunut kunnianhimoisiin  kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteisiin tarjoten vihreän energian ja ympäristöteknologian alojen yrityksille erinomaisen toimintaympäristön. Päämääränä on kehittää Lappeenrannasta ympäristöä säästävän toiminnan mallikaupunki, jossa elinkeinoelämän kasvu nousee puhtaasta elinympäristöstä ja jätteettömästä maailmasta.

Muuttuvasta toimintaympäristöstä uutta liiketoimintaa

Lappeenrannan kaupunki on asettanut kovat tavoitteet sekä itselleen, alueen asukkaille että yrityksille. Päämääränä on se, että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta. Kaupungissa eletään maapallon kantokykyyn eli resursseihin sopeutuvaa elämää.

Vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä ylikuluta.

Resurssiviisaasta kaupungista hyötyvät niin asukkaat kuin yrityksetkin. Luonnonvarojen niukkeneminen on mahdollista kääntää ihmisten hyvinvointia lisääväksi, kannattavaksi liiketoiminnaksi. Yleinen hyvinvointi kasvaa päästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen vähentyessä, mikä houkuttelee alueelle matkailijoita, investoijia ja uutta yritystoimintaa.

Uudet toimintamallit ja innovaatiot luovat uusia työpaikkoja alueelle.

Lappeenrannassa käynnissä useita kehittämistoimenpiteitä, joilla tähdätään vihreän talouden yritysten kasvuun ja toimintaympäristön kehittämiseen. Seuraavana esimerkkejä kaupungin ja Wirman toimenpiteistä, jotka ovat mahdollistaneet ja mahdollistavat tulevaisuudessa uuden liiketoiminnan syntymistä alueelle:

  • Kivisalmen Pumppaamo, jossa kaupunki pilotoi rohkeasti paikallisen innovaation Pien-Saimaan puhdistamisen edistämiseksi. Pumppu on osoittautunut menestykseksi ja muun muassa veden fosforipitoisuudet ovat laskeneet yli odotusten.
  • Käynnissä on jätteestä komposiittituotteita tuottavan pilottilaitoksen suunnittelu. Tavoiteena on käynnistää vuoden 2017 aikana Kukkuroinmäellä laitos, joka tuottaa kierrätyskelvottomista rakennusjätteistä uusia tuotteita.
  • Kuntalaisille ja kiineistönomistajille avataan elokuussa 2016   alueellinen energiatietopalvelu, jonka avulla kuluttaja voi arvoida mm. hiilidioksidipäästöjään, lämmitystapamuutoksen takaisinmaksuaikaa ja vertailla omaa energiakulutustaan muihin vastaaviin kuluttajiin.
  • Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelutyössä on pyritty etsimään uudenlaisia, pitkän tähtäimen ratkaisuja erityisesti lietteiden käsittelyyn ja tehostettuun vedenpudistukseen. Suunnittelussa on huomioitu yliopiston innovaatioita ja arvioitu eri jätevesivaihtoehtoja koko elinkaaren ajalta. 
  • Sammonlahden palveluverkkoa (ml. koulut ja päiväkodit) pyritään uudistamaan kestävän kehityksen ratkaisut huomioiden. Varhaisesta vaiheesta lähtien alueen yritykset ja yliopisto on otettu suunnitteluun mukaan. 
  • Yritykset osallistuvat Etelä-Karjalan ympäristöohjelman, kaupungin Green Lappeenranta -strategian rakentamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteiden määrittämiseen ja toteuttamiseen.
  • Pyrkimyksenä on, että Lappeenrannan kaupunki pystyy jatkossa määrittämään hankintoja elinkaarivaikutukset huomioiden ja uusinta markkinoilla olevaa tarjontaa hyödyntäen, ei pelkästään hinnan perusteella.

Tilaa uutiskirje

ja pysyt kartalla tulevaisuuden vihreän teknologian kehityksestä ja Greenreality Networkin kuulumisista sekä
saat tietoa kestävän arjen asioista.