Hankkeet

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut toteuttaa erilaisia hankkeita osana kaupungin kehittämisstrategiaa. Tällä sivulla esitellään tiiviissä muodossa parhaillaan käynnissä olevat kehittämishankkeet sekä viime aikoina päättyneet hankkeet.

Käynnissä olevat hankkeet

BeyondEE – Integrated Digital Solutions for District Heating Optimisation & Empowering End-Users

BeyondEE-hanke on Euroopan unionin NetZeroCities Pilot Cities -ohjelman pilottihanke. Pilot Cities -ohjelmaan valitut kaupungit toteuttavat pilotointitoimia saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. BeyondEE-hankkeen aiheena ovat integroidut digitaaliset ratkaisut kaukolämmön optimointiin. Hankkeen tavoitteena on optimoida asuin- ja palvelurakennusten lämmön ja sähkön kulutus.

Yksi hankkeen tavoitteista on lisätä rakennusten käyttäjien mukavuutta ehkäisemällä tilojen ylimääräistä lämmitystä. Lisäksi hanke mahdollistaa rakennusten lämpöympäristön seurannan ja osoittaa lämmityslaitteiden huoltotarpeen.

Hankkeeseen osallistuu toimijoita laajasta verkostosta. Lappeenrannan kaupunki on koonnut paikallisista sidosryhmistä transitiotiimin, joka tekee yhteistyötä ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Transitiotiimiä johtaa kaupunginjohtaja.

Paikalliset asuntosäätiöt tarjoavat asuinrakennuksia hankkeen pilotointitoimia varten. Lappeenrannan kaupunki järjestää myös neljä tilaisuutta yhdessä hankkeen toteuttaja Lappeenrannan Energian kanssa. 


Yhteyshenkilöt: Petri Kero, 040 653 0508 ja Rami Koivula, 040 158 1047

Hankkeen toteutusaikataulu

1.5.2024 - 30.4.2026

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Lappeenrannan Energia Oy

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unioni

ReGreeneration

ReGreeneration-hankkeessa tutkitaan, kuinka toimivia viherryttämisratkaisuja voidaan toteuttaa ympäri Eurooppaa neljän kaupungin johdolla: Pariisi, Bukarest, Barcelona ja Alverca. Näiden ratkaisujen toimivuutta ja muokattavuutta omille alueilleen testaavat Gent, Ljubljana, Rooma, Segrate ja Lappeenranta. Hankkeessa keskitytään erityisesti asuinalueille, heitteille/vähälle huomiolle jääneille alueille, entisille teollisuusalueille ja alueille, jotka eivät nykyisellään ole toimivia.

Lappeenrannan rooli hankkeessa on seurata erityisesti Bukarestin toteuttamia ratkaisuja hankkeen aikana ja toistaa niitä omissa suunnitelmissaan, joissa entisestä jättömaasta on tarkoitus muokata monitoiminnallinen viheralue asukkaiden käyttöön. 

https://regreeneration.eu/ 

Yhteyshenkilö: Maria Jokela, 040 619 0840

Hankkeen toteutusaikataulu

31.12.2023 - 31.12.2027

Hankkeen toteuttaja

Inetum yhdessä 26 kumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma

VALVE - Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan

VALVE - Vastuullisuusosaamista ja -verkostoja Etelä-Karjalaan on kaksivuotinen hanke, jossa tuetaan Etelä-Karjalan pk-yritysten edellytyksiä kestävän kasvun ja kilpailukyvyn rakentamiseen lisääntyvässä kilpailussa sekä uusien EU-tason lainsäädäntö- ja raportointivaatimusten myötä. Hankkeessa käsitellään niin taloudellisen, sosiaalisen kuin ympäristövastuun teemoja, selvitetään vastuullisuuden nykytilaa Etelä-Karjalan pk-yrityksissä, rakennetaan yrityslähtöisiin tarpeisiin vastaava verkkokurssi, järjestetään vastuullisuusklinikoita ja rakennetaan vastuullisten organisaatioiden verkostoa. Hankkeessa pyritään muodostamaan monistettavissa oleva ekosysteemimalli. Hanke toteutetaan yhteistyössä LAB -ammattikorkeakoulun ja LUT -yliopiston kanssa.

Yhteyshenkilö: miika.alatalo@lappeenranta.fi

Hankkeen toteutusaikataulu

1.11.2023 - 31.10.2025

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja hankkeella on LAB -ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina Lappeenrannan kaupunki ja LUT -yliopisto.

Hankkeen rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR+)

Lue lisää

AMIGOS

AMIGOS-hanke (Active Mobility Innovations for Green and safe city solutions) edistää kestävää ja turvallista liikkumista Euroopassa. Hanke on alkanut kesäkuun 2023 alussa. AMIGOS-hankkeella on kahdeksan tavoitetta, joihin kuuluu mm. yhteisasumisen edistäminen eri liikkumistapojen välillä viidessä living lab -kaupungissa sekä asukkaiden, erityisesti haavoittuvaisten ryhmien turvallisuuden ja elämänlaadun parantaminen 10 turvallisuuden edistysalueilla. 

AMIGOS-hankkeen rahoittaa Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma. Projektijohtajana on hansakaupunki Hampuri ja Lappeenrannan kaupunki on mukana projektikumppanina. Projektilla on 28 edunsaajaa: 14 kaupunkikumppania ja 14 tutkimusjärjestöä/ teknologiakumppaneita / kansalaisjärjestöjä / konsultteja 16 eri maasta. Projektissa Lappeenrannan kaupunki on yksi viidestä living lab -kohteesta (LL) ja yksi kymmenestä turvallisuuden edistysalueista (Safety Improvement Areas (SIA). Olemme valikoineet lähiaikoina valmistuneen Lauritsalan koulukeskuksen ja sen lähialueet Lappeenrannan turvallisuuden edistysalueeksi.  

Yhteystiedot: Terhi Jantunen, 040 530 5958

Hankkeen toteutusaikataulu

1.6.2023 - 31.5.2027

Hankkeen toteuttaja

Hansakaupunki Hampuri yhdessä 28 kumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan Unionin Horisontti Eurooppa -ohjelma

Lue lisää

WASU – vauhtia ja virtaa vesiensuojeluun

Hanke on Pien-Saimaan kunnostuksen kehittämis- ja tehostamishanke. WASU on osa Pien-Saimaan kunnostushankkeiden jatkumoa. Hankkeen tavoitteina on kunnostuksen ja yhteistyön tehostaminen ja kehittäminen sekä veden laadun parantaminen.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat viestintä, alueellisen yhteistyöverkoston kokoaminen, ympäristökasvatus ja uusien menetelmien, kuten rikastushiekan hyödyntämisen vesiensuojelussa, edistäminen.

Lisätietoa Pien-Saimaan veden laadusta sekä vesiensuojelusta ja -kunnostuksesta löytyy täältä.

Yhteyshenkilö: Raija Aura, 040 584 3278

Hankkeen toteutusaikataulu

31.3.2023 - 31.12.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan kaupunki

Monitor EE

Monitor EE -hanke tähtää energiatehokkuuden parantamiseen. Projektin päätavoitteena on jakaa hankepartnereiden kesken hyviksi todettuja käytäntöjä kiinteistöjen energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön kiinteistöissä ja kiinteistöjen energiankäytön ohjattavuuteen liittyen. Espanjalaisen hankevetäjän lisäksi konsortion jäsenet tulevat Puolasta, Ranskasta, Kroatiasta, Romaniasta sekä Suomesta. 

Suomesta hankkeeseen osallistuu Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut. Greenreality Networkin kiinteistöryhmä toimii MonitorEE-hankkeessa Lappeenrannan paikallistason työryhmänä. Greenreality Network on Etelä-Karjalassa yrityslähtöisesti toimiva energia- ja ympäristöalan verkosto. 

Hankkeen ensimmäinen vaihe koostuu partnereiden tekemästä tilanneanalyysistä ja heidän vahvuuksiensa tunnistamisesta. Kukin partneri analysoi alueensa tilanteen ja kartoittaa, mitä arvokkaita käytänteitä alueelta voisi ottaa käyttöön myös muilla alueilla. Hyvien käytänteiden sekä alueen energiatilanteen analysointi ovat projektin ensimmäisen vaiheen keskeiset tehtävät.

Seuraavassa vaiheessa partnereiden kokemuksia analysoidaan toimenpiteiden kautta. Partnereiden tunnistamia alueiden heikkouksia ja vahvuuksia hyödynnetään alueiden välisten toimenpiteiden suunnittelussa. Hankkeen joka lukukautena järjestetään yksi alueiden välinen tilaisuus alueiden välisten käytänteiden vaihtoa varten. Partnereiden alueiden käytänteitä jaetaan lopuksi paikallisella tasolla sidosryhmien tapaamisissa. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionilta.

Lisätietoa hankkeesta löytyy Interreg Europen englanninkielisiltä kotisivuilta

Yhteyshenkilöt: Matti Pylkkö, 040 759 6692, Juuso Mursu, 040 662 3065 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2023 - 28.2.2027

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä viiden partnerin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Interreg Europe

Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa – ASKI

Hankkeessa edistetään kiertotalouden ratkaisuja asukaslähtöisesti. ASKI-hanke tehostaa biojätteen lajittelua, erilliskeräystä ja kompostointia asukasviestinnän ja käytännön kokeilujen kautta. Biojätteiden erilliskeräystä tehostavaa menetelmää kehitetään yhdessä Lauritsalan asukasyhteisön kanssa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja kokeillaan kierto- ja jakamistalouteen perustuvia asukaslähtöisiä kestäviä palveluita Lauritsalassa ja Skinnarilassa yhdessä alueiden asukkaiden kanssa. Hankkeessa myös tunnistetaan Lappeenrannan seudulla sijaitsevat kiertotaloutta toteuttavat kuluttajapalveluiden tarjoajat ja niiden saavutettavuutta vahvistetaan digitaalisen karttapalvelujen avulla.  

Lisää hankkeesta ja hankkeen kuulumisista löytyy täältä

Yhteyshenkilö: Maria Jokela, 040 619 0840

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2023 - 30.6.2025

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja LAB-ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR

Threading CO2 -kiertotalousprojekti

Euroopan Unionin Horisonttirahoitteisessa Threading CO2 kiertotalousprojektissa tavoitteena on kehittää teollisen mittakaavan prosessi ja laitos, jossa talteen otetusta jätehiilidioksidista tehdään polyesterikuitua (PET). Uusiutuvalla energialla toimiva laitos on suunnitteilla Hollantiin. Projektissa on tarkoitus edetä vaiheittain alkaen laboratoriotestauksista demovaiheeseen ja päätyen pilottilaitokseen. Projektissa kehitettävän prosessin tuloksena saavutetaan 70 % päästövähennys verrattuna nykyiseen PET-kuidun tuotantoon.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2026

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 13 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unioni

Lue lisää

RenoWave

Energiasiirtymään liittyvässä RenoWave-hankkeessa on mukana organisaatioita seitsemästä Itämeren alueen maasta: Suomesta, Ruotsista, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Virosta.

Hanke tavoittelee rakennusten energiatehokkuuden lisäämistä, sillä kolmasosa Euroopan unionin taloyhtiömuotoisista kiinteistöistä on yli 50-vuotiaita, mutta niistä remontoidaan vuosittain vain pieni määrä rakennuksia. Kunnostamispäätöstä hankaloittaa asunnonomistajien korkea määrä sekä puutteellinen tieto ajantasaisesta energialuokasta ja kunnostamisen mahdollisista hyödyistä.

Hankkeessa mukana olevat energia-alan toimijat analysoivat ja kehittävät alueidensa puutteellisia palveluita, laajentavat nykyisiä palveluita ja tarjoavat asuinkerrostalojen asunnonomistajille räätälöityä tukea energiatehokkaaseen kunnostukseen liittyen. Hankeosapuolten monipuolinen asiantuntijuus mahdollistaa kunnostamiseen liittyvien tukipalveluiden kehittämisen. Jo olemassa olevat verkostot ja asunnonomistajien foorumit ovat hankkeen keskiössä.

Yhteyshenkilöt: Matti Pylkkö, 040 759 6692, Tanja Nyholm, 040 703 3366

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2023 - 31.12.2025

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki yhdessä 10 projektikumppanin kanssa

Hankkeen rahoittaja

Interreg Baltic Sea Region

Lue lisää

Saimaa screen

Hanke on vesistöaiheinen infonäyttö Lappeenrannan satamatorilla. Näytöllä esitetään Saimaata koskevaa vesistötietoutta, kuten vedenlaatu, eliöt ja vedenlaadun parantamisen toimenpiteet. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Tiedotus 2. Viestintä 3. Koulutus 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2019 - 31.12.2030

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

UPM Kymmene

CANEMURE - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

CANEMURE – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa viedään käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2024. Lappeenrannan kaupunki toteuttaa hankkeen avulla Etelä-Karjalan laajuisen yhteistyöryhmän toimintaa, sekä lämpöakkupilotin kaukolämpöverkkoon. Tutustu myös: www.hiilineutraalisuomi.fi.   

Yhteyshenkilö: Petri Kero, 040 653 0508 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.11.2018 - 31.10.2024

Hankkeen toteuttaja

21 partnerin konsortiota koordinoi Suomen Ympäristökeskus

Hankkeen rahoittaja

15 osarahoittajan hankkeen rahoituksesta suurin osa tulee EU:n Life-ohjelmasta.

Lue lisää

Etelä-Karjalan energianeuvonta

Alueellisella energianeuvonnalla lisätään tietoutta energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta. Alueellisen energianeuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, kunnat ja pk-yritykset. Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista. Alueellinen energianeuvonta tuo energianeuvojan lähemmäksi kohderyhmiä kussakin maakunnassa.  

Lappeenrannan kaupungintalon Winkistä sekä Imatran kaupungintalon asiakaspalvelusta lainataan lisäksi lämpökameroita. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.5.2018 - 31.12.2025

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Hankkeen rahoittaja

Energiavirasto

Päättyneet hankkeet

SMR – edistyksellistä energiaa

Suomalainen energian tuotanto tulee tulevaisuudessa nojaamaan useampaan päästöttömään energianlähteeseen. Halu siirtyä pois polttoon perustuvista teknologioista sekä vähentää metsän käyttöä energian tuotannossa, vaatii tuuli- ja aurinkovoiman rinnalle myös ennakoitavaa ja vakauttavaa energian tuotantoa, jonka pienydinvoimateknologia (SMR, small modular reactor) mahdollistaa. Sarjatuotannolla toteutettavat pienydinreaktorit mahdollistavat sähkön sekä lämmön tuotannon, mutta lisäksi tuovat mahdollisuuksia myös teollisuuden höyryn tuotantoon tai vedyn tuotantoon. SMR teknologia tuo mukanaan myös mahdollisuuden uuden teollisuuden alan kehittämiseen ja vientituotteen luomiseen. Lappeenrantaan on suunnitteilla tutkimuskäyttöön tarkoitettu pienydinreaktori, joka olisi toteutuessaan Suomen ensimmäisiä pilottikohteita. Lappeenrannan kaupunki haluaa olla mukana varmistamassa, että pilottilaitos syntyy Lappeenrantaan ja että pilottilaitoksen ympärille ryhdytään rakentamaan konsortiota, jolla uutta teollisuuden alaa saadaan edistettyä sekä alueellista elinvoimaa vahvistettua. 
 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.5.2023 - 30.4.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan liitto. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

NetZeroCities – EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit

Hankkeessa Euroopan unionin sadan ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin joukkoon mukaan valitut kaupungit valmistelevat ja toteuttavat sopimuksen yhteistyössä paikallisten yritysten sekä tutkimusorganisaatioiden, yksityisen sektorin ja asukkaiden kanssa. Hanke tukee Euroopan unionin sadan ilmastoneutraalin ja älykkään kaupungin missiota kasvihuonekaasujen merkittävällä vähentämisellä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

Hankkeessa toteutetaan EU:n hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit ohjelman mukaiset toimenpiteet. Toimenpiteinä ovat:

  1. Ilmasto-ohjelman päivitys
  2. Hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä tähtäävän investointisuunnitelman laadinta
  3. Viestintä ja tiedotus
  4. Ohjelmien hyväksyminen

Yhteyshenkilöt: Petri Kero, 040 653 0508, Ilkka Räsänen 0400 815 284

Hankkeen toteutusaikataulu

1.2.2023 - 31.1.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan maakunnan kehittämisrahoitus

Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä. Alueilla on suuri tarve saada lisää uusiutuvaa energiaa ja tehdyn Itä-Kaakko vetylaaksoselvityksen perusteella alueella onkin erittäin merkittävät uusiutuvan energian ja vetyteollisuuden mahdollisuudet. Vetyä, virtaa Kaakkoon hankkeen tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden tuotantopotentiaalin taloudellisen hyödyntämisen edellytyksiä sekä niihin pohjautuvan liiketoiminnan kehittymistä Suomessa ja erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomessa sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä itäisen Suomen vetylaakson toiminnan käynnistämisessä. Vetylaakso toiminnan käynnistäminen sekä maankäytöllisen rakenneselvitysten tekeminen ovat hankkeen keskeisimmät tavoitteet. Maankäytöllisen rakenneselvitysten tavoitteena on mahdollistaa uusien energiamuotojen ja uudenlaisten vihreän siirtymän hankekokonaisuuksien sijoittuminen hanke alueille. Maankäytöllisen rakenneselvityksessä kartoitetaan alueen potentiaaliset sijoittautumisalueet eri kokoisille vihreän siirtymän energiahankkeille. Tavoitteena on, että kehittämishankkeessa tuotetun aineiston pohjalta investorit voivat käynnistää omat kehittämishankkeensa.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.2.2023 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Imatran kaupunki, Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Hankkeen rahoittaja

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto

Lue lisää

Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä 2022-2024

Hanke on Lappeenrannan kaupungin osuus Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksen toimeenpanosta. Tavoitteena on vahvistaa vetovoimaisen osaamiskeskittymän ja innovaatioympäristön rakentumista sekä alueen toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Hankkeen avulla kehitetään innovaatiotoiminnan tiiviitä yhteistoimintaverkosto sekä lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta kaupunkilähtöisesti. 

Hankkeen toteutusaikataulu

17.5.2022 - 31.5.2024

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittaja, Innovaatiot ja osaaminen Suomessa 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää

Ruoholammen vesiensuojeluhanke

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Ruoholammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen tavoitteina on tehostaa ympäristön valumavesien hallintaa, saada tutkimustietoa Ruoholammen valuma-alueen veden laadusta, vähentää vesistökuormitusta ja lisätä ympäristötietoisuutta. Hankkeen keinoina ovat suunnittelu, seuranta, rakentaminen ja viestintä. 
Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat:  
1. Valuma-alueselvitys ja ojavesitutkimus 
2. Veden laadun seuranta 
3. Valuma-alueen ojavesien hallinnan yleissuunnitelma 
4. Yhden vesiensuojelurakenteen suunnittelu ja rakentaminen 
5. Asukasyhteistyö, asukkaiden neuvonta ja yleinen viestintä

Hankkeen toteutusaikataulu

1.4.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki , Greenreality-palvelut

Hankkeen rahoittaja

Lappeenrannan kaupunki 50 % ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 50 %. Vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusohjelma.

Myllylammen vesiensuojeluhanke

Hanke on Pien-Saimaan valuma-alueella sijaitsevan Myllylammen veden laatua parantava vesiensuojeluhanke. Hankkeen päätavoite on tehostaa Myllylampeen kulkeutuvien valumavesien hallintaa, vähentää Myllylampeen ja Pien-Saimaaseen päätyvää kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Valuma-alueselvitys, kuormituslähteiden paikantaminen, potentiaaliset vesiensuojelurakenteiden sijoituspaikat ja yleis-, sekä rakennussuunnitelmien toteutus 2. Myllylammen ja Pien-Saimaan veden laadun parantaminen, ravinteiden ja kiintoaineen sitominen valuma-alueelle 3.  vesiensuojelurakenteen(teiden) toteutus 4. Luontaisen kostean rantaluhta alueen monimuotoisuuden turvaaminen 5. Teollisuustoimijoiden yritysyhteistyö 6. Asukasyhteistyö ja viestintä 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.4.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

Hankkeen rahoittaja

Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Hake-, ja biohiilisuodatin, rakennettujen kosteikkojen kunnostaminen ja Asinsaaren sekä Talanlahden vedenlaatu & virtaamaselvitys

Hanke on pilotointi ja selvityshanke. Hanke sisältää biohiilen ja hakkeen hyödyntämisen selvityksen ja pilotoinnin ja Pien-Saimaan valuma-alueen kosteikkojen kunnostamisen toimenpiteitä sekä Asinsaaren ja Talanlahden alueen vedenlaatuselvityksen ja Asinsaaren sillan virtaamaselvityksen raportoinnin. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 1. Hakepuu ja biohiilireaktorin pilotointi 2. Rakennettujen kosteikkojen kunnostus ja ylläpitotoimet Pien-Saimaan valuma-alueella 3. Talanlahden ja Asinsaaren vedenlaadun selvitys 4. Asinsaaren sillan vedenkierron parantamisen alustavat selvitystyöt 5. Tapahtumat, tiedottaminen ja koulutus 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2022 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelut, Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö

Vihreän sähköistämisen ekosysteemipalveluiden ja yhteiskehittämisen vahvistaminen Greenreality Networkissä

Tämä hanke on Lappeenrannan kaupungin toimenpidekokonaisuuden käynnistäminen Lappeenrannan-Imatran seudun Vihreän sähköistämisen ekosysteemisopimuksesta.   Hanketta jatketaan syksyllä avautuvan EAKR rahoituksen avulla 2022-2023. Keskeiset toimenpiteet hankkeessa ovat: 
1. Verkoston strategian yhteistoiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen ja tunnistettujen investointi- ja demonstraatiokohteiden käynnistämiseen liittyvät tehtävät 
2. Selvitykset vihreään sähköistämiseen liittyvien investointien käynnistämiseksi (esim. toteutettavuusselvitykset, pilotoinnit) 
3. Innovaatioyhteistyö alueellisella ja kansainvälisellä tasolla 
4. Suoran EU-rahoituksen hakemiseen ja kotiuttamiseen liittyvän osaamiseen panostus 
5. Kansainvälisen Green Electrification konferenssitapahtuman käynnistäminen ja vakiinnuttaminen  

Hankkeen toteutusaikataulu

12.4.2021 - 31.12.2021

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki

Hankkeen rahoittaja

Etelä-Karjalan liitto, Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoitus ekosysteemisopimusten käynnistämiseen

LALAPETE –  kiertotalousinnovaatiot ja ympäristötietoisuus

Hankekuvaus:

Hankkeen tarkoitus on tuoda positiivinen muutos ympäristötietoisuuden ja kiertotalouden nykytilanteeseen. Tavoitteena on kehittää ympäristökasvatuksen nykytilannetta ja luoda oppimateriaalia päiväkodeille, kouluille ja loma-asukkaille. 

Lisäksi selvitetään kansalaisten ympäristötietoisuutta ja järjestetään kansainvälisiä työpajoja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävän elämäntavan lisäämiseksi. 

Kiertotaloudessa tavoitteena on rajat ylittävä yhteistyö, tiedon jakaminen ja laatia tiekartta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yleistä hyväksyntää kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotteista, osoittaa niiden olevan korkealaatuisia ja koota ideoita uusista tuotteista sekä palveluista.

Yhteinen dokumenttien hallintajärjestelmä helpottaa nopeaa tiedonvaihtoa hankekumppaneiden välillä.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2021 - 30.11.2022

Hankkeen toteuttaja

Toteuttajat hankkeen alkaessa: Lappeenrannan kaupunki, Lahden kaupunki, St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development ja St. Petersburg State Geological Unitary Enterprise

Hankkeen rahoittaja

SEFR-CBC Programme 2014-2020

Lue lisää

Hinkua Etelä-Karjalaan!

Hinkua Etelä-Karjalaan! -hankkeessa etsitään ja luodaan hyviä käytäntöjä maaseudun vähähiiliseksi arjeksi muillekin malliksi jaettavaksi. Hankkeessa kehitetään pilotteja, jotka mahdollistavat uudentyyppisen vähähiilisemmän elinkeinotoiminnan syntymisen lisäämään maaseudun elinvoimaa. 

Hankkeen toteutusaikataulu

1.3.2020 - 31.12.2022

Hankkeen toteuttaja

Imatran seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Hankkeen rahoittaja

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Cata3Pult

Cata3Pult hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet liittyivät Liiketoiminnan ja pk-yritysten kehittämiseen CBC ohjelman osiossa Eloisa, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous. Tavoitteena oli

1. Perustaa suomalaisvenäläinen PPP (public private partnership) katalysoimaan uutta liiketoimintaa Etelä-Karjalan (Lappeenranta), Uudenmaan (Helsinki ja Vantaa) ja Pietarin alueille, ja muodostaa organisaatioiden yhteiset pääperiaatteet pitkäaikaiselle liiketoimintayhteistyölle käytännön tasolla teemoissa cleantech ja kaupunkiympäristön kestävä kehitys.

2. Järjestää ja edistää tietojen keskinäistä jakamista kaupunkien strategioista, julkisista hankinnoista, tiedon jakamisesta asiantuntijaryhmien kautta.

3. Kehittää ja edistää liiketoiminta- ja tutkimus ja kehitysyhteistyötä verkostojen kautta eko- ja energiatehokkuuden, älykkään ja vihreän liikenteen sekä kiertotalouden aloilla.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.6.2019 - 30.11.2022

Hankkeen toteuttaja

Päätoteuttaja: Lappeenrannan kaupunki. Mukana myös: Green Net Finland, Metropolian Ammattikorkeakoulu, Pietarin asunnonomistajien yhdistys, Ympäristötoimisto Kosmos

Hankkeen rahoittaja

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelma, jonka rahoittajina Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta

Lue lisää

Greenreality-kodit ja -yritykset

Hankkeessa kestävää tulevaisuutta luova Greenreality-ajattelu- ja toimintamalli, johon Lappeenrannassa ollaan sitouduttu, viedään kouluihin ja kouluista oppilaiden avulla oppilaiden koteihin sekä keskustan kivijalkayrityksiin. Ekologinen ajattelu ja vastuulliset valinnat saadaan osaksi kotien ja yritysten arkea. Samalla energia- ja ympäristöalan yritykset tuodaan tutuiksi koululaisille, heidän vanhemmilleen ja muille asukkaille.

Hankkeen toteutusaikataulu

1.8.2018 - 31.12.2020

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki ja LUT-yliopisto

Hankkeen rahoittaja

Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto

CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta

“CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2023. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.  Tutustu myös: www.materiaalitkiertoon.fi 

Yhteyshenkilö: Maria Jokela, p. 0406190840

Hankkeen toteutusaikataulu

1.1.2017 - 31.12.2023

Hankkeen toteuttaja

Lappeenrannan kaupunki, Greenreality-palvelut, päätoteuttaja Suomen ympäristökeskus

Hankkeen rahoittaja

EU LIFE IP

Lue lisää