Metsä Fibre

Johtava biotuotteiden valmistaja

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on johtava puupohjaisten biotuotteiden, kuten sellun, sahatavaran, biokemikaalien ja bioenergian, tuottaja. Metsä Fibre käyttää kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistaa siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Yhtiö valmistaa sellua ja muita biotuotteita neljällä tehtaalla Suomessa sekä sahatavaratuotteita viidellä sahalla Suomessa.

Yksi Metsä Fibren sellutehtaista sijaitsee Saimaan rannalla Joutsenossa. Tehdas valmistaa päätuotteenaan korkealaatuista havusellua kartongin, pehmo- ja painopapereiden sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Havusellun raaka-aineina ovat pohjoinen mänty ja kuusi vastuullisesti hoidetuista metsistä sekä sahahake. Tehtaalla käytetyn puun alkuperä on aina tiedossa.

Havusellun ohella Joutsenon tehdas valmistaa biokemikaaleja, joita käytetään teollisessa tuotannossa, puhdistusaineissa ja elintarviketeollisuudessa korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Energiatehokas tehdas tuottaa myös bioenergiaa yli oman tarpeen. Uusiutuvaa energiaa riittääkin oman tuotannon lisäksi sähkönä verkkoon. Joutsenon tehtaan meesauuni käy kuoresta tehdyllä tuotekaasulla eikä tehdas sen ansiosta käytä fossiilisia polttoaineita normaalikäynnin aikana. Metsä Fibre kehittää tehtaitaan suunnitelmallisilla investoinneilla, joilla varmistetaan tehtaan turvallinen, tehokas ja ympäristösuorituskykyinen toiminta

Toiminnan perustana kestävä kehitys

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat mukana kaikessa Metsä Fibren toiminnassa. Metsä Fibre käyttää kestävästi hoidetuista metsistä tulevaa pohjoista puuta ja valmistaa siitä resurssitehokkaasti tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita ja materiaaleja. Henkilöstön hyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen ovat myös toiminnan ytimessä.

Tuotannossaan Metsä Fibre panostaa jatkuvaan fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointiin. Yhtiö kehittää tuotantolaitoksistaan entistäkin ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkaampia käyttämällä raaka-aineita, vettä ja energiaa resurssiviisaasti. Metsä Fibre tuottaa tuotannon sivuvirroista merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa sekä muita biotuotteita.

Metsä Fibren kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Fibren strategiaan ja Metsä Groupin kestävän kehityksen 2030-tavoitteisiin. Metsä Fibren kestävän kehityksen työn tavoitteena on auttaa rakentamaan polkua kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, ja yhtiön toiminta tukee YK:n asettamien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista.

LAPPEENRANNAN JOUTSENOSSA TOIMIVA METSÄ FIBRE VALMISTAA SELLUA SERTIFIOIDUSTA HAVUPUUSTA. SELLUTEHTAAN KAPASITEETTI ON 690 000 TN/V. 95 PROSENTTIA INTEGRAATIN TUOTANNOSTA VIEDÄÄN ULKOMAILLE. INTEGRAATTI TYÖLLISTÄÄ N. 200 HENKILÖÄ.

Metsä Fibre